NL FR
NL FR

Ondernemingsrecht

Nationaal en Internationaal Ondernemingsrecht 

Ons doel is het de ondernemer zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit de algemene ondernemingsrecht praktijk hebben we een brede expertise als het gaat om:

Oprichten of wijzigen
Het oprichten van Flex-B.V.’s, firmacontracten (V.O.F./maatschap), verenigingen, stichtingen, is een vast gegeven voor ons. Zijn er omstandigheden waardoor de statuten gewijzigd dienen te worden, dan leggen we dat -conform de best passende juridische- en fiscale regelgeving- notarieel voor u vast.

Fusies en splitsingen van rechtspersonen
Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag in het bedrijfsleven. Een bedrijf neemt een ander bedrijf over of de twee besluiten samen, onder één identiteit, verder te gaan. Worden delen van een bedrijf afgestoten of overgenomen (zogeheten: splitsing), dan zorgen wij ervoor dat alles correct voor u wordt vastgelegd.

Certificeren van aandelen
Het certificeren van aandelen of vermogen heeft vaak tot doel om de rechten verbonden aan aandelen of vermogensbestanddelen te scheiden. Na certificering komt het  winstrecht (economische recht) bij een ander te liggen dan het stemrecht (zeggenschapsrecht). Wij verzorgen het totaalpakket: de akte van oprichting van de Stichting (Administratiekantoor), de akte houdende administratievoorwaarden en de akte van certificering. Zowel voor Nederlandse vennootschappen als Belgische vennootschappen en Burgerlijke Maatschappen (Nederlands- en Franstalig).

Belgische schenkingen van aandelen
Belastingvrij schenken van aandelen in Belgische vennootschappen en deelbewijzen in Belgische maatschappen (Nederlands- en Franstalig).

Daarnaast heeft Heemstra & Roest Notariaat ook specialistische kennis om goede en flexibele (levens)testamenten en/of (wijziging) huwelijksvoorwaarden voor ondernemers/DGA’s te maken.

Personen- en familierecht

Trouwen & samenwonen
Wanneer u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap overweegt, is van belang dat de notariële akte wordt getekend vóórdat het geregistreerd partnerschap of het huwelijk voor de wet wordt voltrokken. Ook tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden worden ingevoerd of gewijzigd.  Een vrijblijvende toetsing van bestaande voorwaarden kan zeer interessant zijn.

Nalatenschappen
Bij het afwikkelen van een nalatenschap moeten er heel wat zaken geregeld worden. Door het geven van advies, het optreden als contactpersoon naar diverse instanties of het opstellen van de benodigde akten, evenals het verzorgen van de aangifte inkomsten- en/of erfbelasting, nemen we u veel werk uit handen.

Verklaring van erfrecht
In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris op uw verzoek wie op grond van de wet en/of op grond van een eventueel testament de erfgenamen zijn en op welk deel van de erfenis zij recht hebben. Met die verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij rechthebbenden zijn van het vermogen van de overledene.

Testament (ook voor Neder-Belgen)
In een testament legt u vast, wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt en kunt u zaken regelen die afwijken van de wet. Tevens kunt u in uw testament de uitvaart regelen, een executeur benoemen, een voogd aanwijzen, een legaat opnemen, uw erfgenamen meer of minder laten erven dan volgens de wettelijke regels, (echtgenoten van) kinderen uitsluiten als erfgenaam, enzovoorts.

Een belangrijke vraag om uzelf te stellen, is: 'wat is uw testamentmoment?'
Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven. Wilt u weten of vandaag uw testamentmoment is? Klik dan op deze link.

Volmacht of levenstestament
Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Dit kunt u regelen in een volmacht of een levenstestament. Uw wensen, de consequenties van uw wensen en de mogelijkheden voor juridische vastlegging worden aan de hand van een duidelijk gesprek voor u vastgelegd; bij ons op kantoor of bij u thuis.

Verdelingen
Wanneer uw relatie eindigt, kunt u de meeste goederen zelf verdelen, denk aan de auto en de inboedel. Voor de verdeling van onroerend goed heeft u de notaris nodig. De akte van verdeling is nodig als u samen met uw partner de woning heeft gekocht of als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Ook in huwelijks­voorwaarden kan staan dat de woning gezamenlijk bezit is.

Estate-planning
Estate-planning is kortweg gezegd het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie. Tijdens leven kan dit door middel van wijzigen huwelijksgoederenregime, schenking, bedrijfsopvolging. Bij overlijden kan dit door middel van een testament. Tijdens het eerste gesprek komen uw wensen, de consequenties van uw wensen en de mogelijkheden voor juridische vastlegging daarvan uitgebreid aan de orde. Daaruit zal blijken wat voor u de beste opties zijn. Vanwege de specialistische juridische en fiscale kennis van Bob Roest krijgt u een goed advies op maat.

Onroerend goed

Leveringen
Bij de overdracht van uw (recreatie)woning maken we de notariële akte van levering voor u op. Deze wordt voorafgegaan door een koopovereenkomst, die de notaris of de makelaar heeft opgesteld. We doen uitgebreid onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Tevens zien we er op toe dat zowel verkoper als koper voldoet aan de met de levering samenhangende verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Na ondertekening door zowel verkoper, koper als notaris, wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het Kadaster.

Hypotheken
Wie geld leent kan een hypotheek(recht) vestigen op zijn (recreatie)woning. Het huis wordt onderpand om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. Dit geldt bij zowel de aankoop van de woning als ook bij het vestigen van een (extra) hypotheek. In beide gevallen dient dit bij notariële akte geregeld te worden.

Belgische Schenkingen

Inwoners van België kunnen via een Nederlandse notariële akte roerende vermogensbestanddelen zoals effecten, geldsommen, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, e.d. (dus géén huizen) belastingvrij (!) wegschenken, mits de schenker nog minimaal 3 jaar na aktedatum blijft leven.

 

In plaats van de volledige eigendom kan, middels voorbehoud van vruchtgebruik door de schenker, het bloot eigendom worden geschonken. In overleg met de schenker(s) en/of begiftigde(n) worden eventueel aanvullende bedingen opgenomen, zoals het optioneel of conventioneel beding van terugkeer, de familiale clausule of ontbindende voorwaarden ingeval de begiftigde(n) zich ondankbaar toont of op het slechte pad geraakt.

 

Al deze voordelen kent de gewone Belgische bancaire handgift niet, terwijl bij een Belgische notariële schenkingsakte automatisch 3% (in de rechte lijn) en 7 % (in de zijlijn) registratierecht verschuldigd is. Het voordeel voor onze Belgische cliënten is dus: 0% belasting betalen, noch in Nederland als in België!

 

Voor de Belgische Schenkingen, alsook de certificeringen van aandelen en (inter)nationale erfenissen, heeft Heemstra & Roest Notariaat alle nodige expertise in huis. Voor de Belgische cliënten vertaalt zich dat in grondige dossierkennis en vertrouwdheid met het Belgisch recht, met de Belgische cultuur en zowel Nederlands- als Franssprekende medewerkers.